fbpx
Ochrona danych osobowych
Poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Zostały one przygotowane zgodnie z przepisami art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

Kto jest administratorem danych?

firma: Łukasz Kaleńczuk – Fizjoterapia Personalna
adres siedziby: ul. Generała Józefa Zajączka 9B/U2-U3, 01-518 Warszawa
numer NIP: 764-246-99-20
numer REGON: 366463541
telefon kontaktowy: +48 790 898 938
adres poczty elektronicznej: biuro@fizjoterapia-personalna.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe pacjentów mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • realizacja usług;
  • prowadzenie dokumentacji medycznej;
  • komunikowanie się w sprawach związanych z koordynacją realizacji usług, w tym m.in. dotyczących organizacji realizacji usług czy oceny samopoczucia pacjenta po realizacji usługi;
  • wykonywanie innych czynności pomocniczych przy realizacji usług, w tym udostępniania funkcjonalności serwisu internetowego czy umawiania wizyt, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podanie danych osobowych w zakresie w jakim są one związane z realizacją usług, w tym prowadzeniem dokumentacji medycznej, jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych. Podanie danych osobowych w zakresie w jakim związane są one z celami marketingowymi, otrzymywaniem informacji handlowej, otrzymywaniem drogą elektroniczną ankiety dotyczącej przedstawienia opinii na temat udzielonego świadczenia, jest dobrowolne.

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane:

  • współpracującym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają realizację usług i prowadzenie dokumentacji medycznej;
  • osobom upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz osobom upoważnionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń lub obrony praw (kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym).


Jak długo dane osobowe mogą być przechowywane?

Dane osobowe pacjentów są przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe pacjentów zgromadzone w dokumentacji medycznej są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej.

Jakie prawa przysługują pacjentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Pacjentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody pacjenta, pacjent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi o ile nie narusza obowiązku administratora przechowywania dokumentacji medycznej.

Gdzie pacjent ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego?

Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Dane osobowe pacjentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kto jest administratorem danych ?

firma: Łukasz Kaleńczuk – Fizjoterapia Personalna
adres siedziby: ul. Generała Józefa Zajączka 9B/U2-U3, 01-518 Warszawa
numer NIP: 764-246-99-20
numer REGON: 366463541
telefon kontaktowy: +48 790 898 938
adres poczty elektronicznej: biuro@fizjoterapia-personalna.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe osób upoważnionych są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zrealizowania upoważnienia.

Jakie są kategorie przetwarzanych danych osobowych?

Przetwarzane są następujące dane osobowe osób upoważnionych: imię, nazwisko, aktualny numer telefonu kontaktowego, aktualny adres zamieszkania.


Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych.

Jaki jest okres, przez który dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe osób upoważnionych są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej lub do czasu wycofania upoważnienia przez pacjenta.

Jakie prawa przysługują osobom upoważnionym w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobom upoważnionym przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Gdzie osoba upoważniona ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego?

Osobom upoważnionym przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Dane osobowe osób upoważnionych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kto jest administratorem danych?

firma: Łukasz Kaleńczuk – Fizjoterapia Personalna
adres siedziby: ul. Generała Józefa Zajączka 9B/U2-U3, 01-518 Warszawa
numer NIP: 764-246-99-20
numer REGON: 366463541
telefon kontaktowy: +48 790 898 938
adres poczty elektronicznej: biuro@fizjoterapia-personalna.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe pracowników przetwarzane są w związku z dokonywaniem wszelkich czynności z zakresu prawa pracy na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.c oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)), jak również i przepisów ustawy dotyczących Kodeksu Pracy, Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a taki obowiązek wynika z ustawy.

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu.


Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe pracowników oraz nowych kandydatów do pracy mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym, a także podstawowej jednostce medycyny pracy.

Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym, a także podstawowej jednostce medycyny pracy.

Jaki jest okres, przez który dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe pracowników przechowywane są przez okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wymagany właściwymi przepisami prawa.

Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego oraz przez okres jednego roku liczonego od ostatniego dnia roku, w którym kandydat do pracy powierzył swoje dane naszej placówce, w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Jakie prawa przysługują pracownikom oraz kandydatom do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Pracownikom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Kandydatom do pracy przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Kandydaci do pracy mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie osoba upoważniona ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego?

Pracownikom oraz kandydatom do pracy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Dane osobowe pracowników oraz kandydatów do pracy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kto jest administratorem danych?

firma: Łukasz Kaleńczuk – Fizjoterapia Personalna
adres siedziby: ul. Generała Józefa Zajączka 9B/U2-U3, 01-518 Warszawa
numer NIP: 764-246-99-20
numer REGON: 366463541
telefon kontaktowy: +48 790 898 938
adres poczty elektronicznej: biuro@fizjoterapia-personalna.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe wszystkich kontrahentów przetwarzane są w celu realizacji umów cywilnoprawnych, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu.


Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe kontrahentów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, a także dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających naszą placówkę w dochodzeniu należnych roszczeń lub obrony praw czyli w szczególności kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym.

Jaki jest okres, przez który dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe kontrahentów przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb rachunkowych i podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie prawa przysługują kontrahentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Kontrahentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, , do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody kontrahenta, kontrahent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie osoba upoważniona ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego?

Kontrahentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Dane osobowe kontrahentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kto jest administratorem danych?

firma: Łukasz Kaleńczuk – Fizjoterapia Personalna
adres siedziby: ul. Generała Józefa Zajączka 9B/U2-U3, 01-518 Warszawa
numer NIP: 764-246-99-20
numer REGON: 366463541
telefon kontaktowy: +48 790 898 938
adres poczty elektronicznej: biuro@fizjoterapia-personalna.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe wszystkich klientów przetwarzane są w celu prowadzenia aktualnej i bieżącej korespondencji, udzielania informacji na zadawane pytania, udzielania informacji o cenach usług oraz samych usług oraz porozumiewania się i komunikowania w innych sprawach na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) lub na podstawie zgody klienta (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne dla realizacji celu.


Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe wszystkich klientów mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

Jaki jest okres, przez który dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe wszystkich klientów będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu.

Jakie prawa przysługują kontrahentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Wszystkim klientom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody klienta, klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie osoba upoważniona ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego?

Wszystkim klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Dane osobowe klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kto jest administratorem danych?

firma: Łukasz Kaleńczuk – Fizjoterapia Personalna
adres siedziby: ul. Generała Józefa Zajączka 9B/U2-U3, 01-518 Warszawa
numer NIP: 764-246-99-20
numer REGON: 366463541
telefon kontaktowy: +48 790 898 938
adres poczty elektronicznej: biuro@fizjoterapia-personalna.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowej, otrzymywania drogą elektroniczną formularza ankiety dotyczącej przedstawienia opinii na temat udzielonego świadczenia lub usługi na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu.


Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

Jaki jest okres, przez który dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych są przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Jakie prawa przysługują kontrahentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobom, których dane są przetwarzane w celach marketingowych, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Osoby, których dane są przetwarzane w celach marketingowych, mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie osoba upoważniona ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego?

Osobom, których dane są przetwarzane w celach marketingowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jak niżej:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Dane osobowe przetwarzanie w celach marketingowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2020 © Prawa autorskie należą do firmy Fizjoterapia Personalna | Realizacja: Łukasz Kaleńczuk
Funkcjonalny Trening Medyczny ONLINE
Zadbaj o zdrowie w domu pod opieką specjalisty!
Konsultacja z fizjoterapeutą ONLINE
Uzyskaj poradę i uwolnij się od bólu!