fbpx
Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność fizjoterapeutyczną. Podmiotem, o którym jest mowa jest firma Łukasz Kaleńczuk – Fizjoterapia Personalna z siedzibą w Warszawie, ul. Generała Józefa Zajączka 9B/U2-U3, 01-518 Warszawa, NIP 764-246-99-20, numer telefonu: 790 898 938, adres poczty elektronicznej: biuro@fizjoterapia-personalna.pl.

2. Niniejszy Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń, a w szczególności:

 • cele i zadania podmiotu;
 • rodzaj i zakres świadczonych usług;
 • miejsce świadczenia usług;
 • organizację i przebieg obsługi Pacjenta;
 • organizację procesu świadczenie usług;
 • zasady udostępniania dokumentacji medycznej;
 • przepisy porządkowe;
 • tryb składania skarg i wniosków.

3. Niniejszy Regulamin określa również zasady i warunki korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników, w szczególności dotyczących usług świadczonych przez stronę internetową oraz dostępu do treści zawartych na stronie internetowej.

4. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 • Regulamin : Regulamin organizacyjny firmy Łukasz Kaleńczuk – Fizjoterapia Personalna z siedzibą w Warszawie;
 • Podmiot : Firma Łukasz Kaleńczuk – Fizjoterapia Personalna;
 • Pacjent : osoba korzystająca z usług Podmiotu;
 • Punkt treningowy : miejsce realizacji usług, znajdujące się poza siedzibą firmy;
 • Użytkownik : osoba odwiedzająca witrynę internetową Podmiotu.

§2. Cele i zadania

1. Celem działania Podmiotu jest przede wszystkim udzielanie specjalistycznych świadczeń z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą wykształcenie medyczne. Są to również świadczenia z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej oraz propagowania zachowań prozdrowotnych.

2. Do zadań Podmiotu należy w szczególności:

 • zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług;
 • sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z charakteru świadczonych usług;
 • stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych;
 • przestrzeganie etyki zawodowej;
 • zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych oraz treningowych;
 • stosowanie wysokiej jakości sprzętu, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wymagane prawem normy jakości;
 • dbałość o efektywną organizację pracy;
 • świadczenie usług medycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb Pacjentów praz przestrzeganie praw Pacjenta;
 • działania promujące profilaktykę zdrowia oraz aktywność ruchową.

§3. Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Podmiot prowadzi działalność fizjoterapeutyczną w zakresie kompleksowego zwalczania dolegliwości bólowych narządu ruchu poprzez świadczenia usług z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej.

2. Zakres świadczonych usług udzielanych przez Podmiot obejmuje:

 • konsultacje z fizjoterapeutą (medyczno-treningowe);
 • fizjoterapię;
 • masaż leczniczy;
 • treningi medyczne i specjalistyczne;
 • usługi online.

§4. Miejsca świadczenia usług

1. Świadczone usług realizowane są w odpowiednio do tego dostosowanej lokalizacji na terytorium Warszawy.

2. Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne (CD-T) zlokalizowane jest na ulicy Generała Józefa Zajączka 9B w lokalu numer U2-U3 (na terenie studia treningowego Barbell Club). W miejscu tym świadczone są następujące usługi:

 • konsultacja z fizjoterapeutą (medyczno-treningowa);
 • fizjoterapia;
 • treningi medyczne i specjalistyczne.

  3. Podmiot może świadczyć usługi wymienione w ust. 2 w sposób mobilny (dom pacjenta, park, siłownia zewnętrzna, itp.). 

  §5. Organizacja i przebieg obsługi Pacjenta

  1. Usługi realizowane przez Podmiot w CD-T, są wykonywane z należytą starannością, w warunkach odpowiadającym określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym.

  2. Podmiot organizuje realizację usług w zakresie określony w niniejszym Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności tych usług w sposób gwarantujący Pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania z usług.

  3. Podmiot posiada wymagane przepisami prawa kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami lub zaświadczeniami.

  4. Podmiot wykonuje usługi w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kierując się zasadami etyki zawodowej.

  5. Rejestracja Pacjentów odbywa się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub online.

  6. Każdy pacjent informowany jest o terminie i miejscu planowanego wykonania usługi.

  7. Pacjent może uzyskać informacje na temat usług świadczonych przez Podmiot, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu, wymaganych dokumentów, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy placówki.

  8. Każdy Pacjent korzystający z usług Podmiotu winien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

  9. Pacjenci zobowiązani się do zgłaszania się w miejscu świadczenia usług w ustalonym terminie. Ze względów organizacyjnych niezbędne jest zachowanie punktualności zgłoszeń.

  10. W przypadku gdy Pacjent nie może stawić się w ustalonym terminie, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Podmiot w każdy dostępny sposób.

  11. W razie wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu realizacji usługi, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, Pacjent jest informowany telefonicznie lub w inny dostępny sposób o zmianie tego terminu.

  12. Usługi realizowane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania przez Podmiot.

  13. W trakcie realizacji usługi Pacjent ma prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu.

  14. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych usług lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji.

  15. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w takcie realizacji usługi – Podmiot ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.

  16. Podmiot w trakcie konsultacji z fizjoterapeutą (medyczno-treningowej):

  • przeprowadza szczegółowy wywiad oraz badanie przedmiotowe i funkcjonalne;
  • analizuje dostępną dokumentację medyczną Pacjenta;
  • określa rozpoznanie problemu zdrowotnego;
  • ustala plan leczenia, plan treningowy;
  • w razie potrzeby wystawia zaświadczenie o stanie zdrowia Pacjenta:
  • wypełnia dokumentacje medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.

  §6. Organizacja procesu realizacji usług

  1. Podmiot realizuje usługi odpłatnie.

  2. Wysokość opłat za poszczególne usługi realizowane przez Centrum określa Cennik.

  3. Usługi realizowane są na podstawie indywidualnego rozliczenia z Pacjentem poprzez zakup konkretnej usługi (pojedynczej lub pakietowej).

  4. Pacjent przed rozpoczęciem realizacji usługi zapoznaje się z cenami usług. Aktualny cennik dostępny jest na stronie internetowej Podmiotu (www.fizjopersonalny.pl/cennik).

  5. Pacjent reguluje należność za:

  • usługę pojedynczą – po jej realizacji;
  • usługę pakietową – przed jej rozpoczęciem.

  6. Zapłata za usługę pojedynczą może być dokonana wpłatą gotówkową, przelewem bankowym lub kartą płatniczą. Zapłata za usługę pakietową może być dokonana wpłatą gotówkową, przelewem bankowym lub kartą płatniczą.

  7. Zapłata za pomocą karty płatniczej jest dostępna tylko w siedzibie Podmiotu.

  8. Każda indywidualna wpłata Pacjenta jest księgowana. Pacjent na życzenie otrzymuje rachunek.

  9. Pacjent ustala z Podmiotem termin realizacji usługi, dokonując wyboru spośród terminów zaproponowanych przez Podmiot.

  10. Podmiot w dniu poprzedzającym ustalony termin realizacji usługi, przesyła Pacjentowi, za pomocą telefonu komórkowego, wiadomość tekstową z przypomnieniem o zaplanowanej wizycie oraz prośbą o potwierdzenie obecności. Pacjent zobowiązany jest do wysłania wiadomości zwrotnej, w której potwierdza swoją obecność w ustalonym terminie.

  11. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w ustalonym terminie Pacjent zobowiązany jest do poinformowania Podmiotu o zaistniałym fakcie nie później niż w dniu ustalonego terminu realizacji. Wówczas istnieje możliwość zmiany planowanego terminu realizacji usługi na inny zaproponowany przez Podmiot. W przeciwnym razie zarezerwowany przez Pacjenta termin ulega wykreśleniu.

  12. Jeżeli Pacjent nie skorzysta z zakupionych wcześniej usług w jednym z zaproponowanych terminów ani nie poinformuje o swojej nieobecności we wskazanym w ust. 11 terminie, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi, a usługę traktuje się jako zrealizowaną.

  13. W przypadku braku możliwości realizacji przez Pacjenta usługi w ustalonym terminie z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający skorzystanie z wykupionej wcześniej usługi, dokonana wpłata za niezrealizowane usługi jest każdorazowo zwracana, po przedłożeniu pisemnego zaświadczenia od lekarza wskazującego okoliczności uniemożliwiające realizację usługi.

  14. Podmiot działa na następujących zasadach:

  • zapisów na poszczególne usługi można dokonywać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w godzinach 08:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku;
  • zmiany terminu umówionej wizyty lub jej odwołania można dokonać za pomocą telefonu komórkowego lub poczty elektronicznej najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę;
  • przy zmianie umówionej wizyty dokonanej w terminie niezgodnym z Regulaminem zostanie naliczona opłata w wysokości 100% kwoty zabiegu;
  • w sytuacji kiedy Pacjent nie zjawi się na umówioną wizytę zostanie naliczona opłata w wysokości 100% kwoty zabiegu;
  • Pacjent zobowiązuje się do uregulowania należności gotówką lub przelewem na wskazane konto w ciągu 7 dni od powstania należności;
  • Podmiot w nagłych wypadkach może odwołać lub zmienić termin wizyty telefonicznie do godziny 20:00 dnia poprzedzającego wizytę; w przypadku odwołania lub zmiany terminu wizyty po tym czasie Podmiot zobowiązuje się do udzielenia Pacjentowi rabatu na następną wizytę w wysokości 10 % kwoty za usługę;
  • czas świadczonych usług wynosi 60 minut dla każdej usługi;
  • czas świadczenia usługi liczony jest od umówionej godziny;
  • w przypadku spóźnienia Pacjenta czas wizyty może być skrócony o czas jego spóźnienia;
  • w przypadku opóźnienia wynikającego z winy Podmiotu, usługa zostanie przedłużona o czas równy jego opóźnieniu lub zostanie ustalony inny dogodny termin z zastosowaniem rabatu w wysokości 10% kwoty za usługę.

  §7. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

  1. Podmiot prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających z usług oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek:

  • Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta, za okazaniem dowodu tożsamości;
  • podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
  • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  • zakładom ubezpieczeń, za zgodą Pacjenta;
  • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
  • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania; spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed Wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
  • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

  3. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

  4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 lit. a) winno wyraźnie (literalnie) wskazywać, że dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej danego Pacjenta.

  5. Po śmierci Pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez Pacjenta za życia.

  6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • w oryginale do wglądu w siedzibie Podmiotu;
  • poprzez sporządzenie jej kopii;
  • poprzez sporządzenie jej odpisów lub wyciągów.

  7. W sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach dokumentacja może być wydana w oryginale z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i za pokwitowaniem, jeżeli uprawniony organ lub podmiot (w tym Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do wglądu w dokumentację) żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

  8. Udostępnianie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej następuje przez:

  • przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją,
  • dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji,
  • przekazanie papierowych wydruków – na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów.

  9. W przypadku, gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim podpisem i pieczątką, wraz z podaniem daty.

  10. Dokumentacja udostępniana jest Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta na pisemny wniosek.

  11. Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej podejmuje Podmiot.

  12. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wraz z podaniem przyczyny wymaga zachowania formy pisemnej.

  13. W przypadku wydania dokumentacji medycznej w oryginale konieczne jest pozostawienie jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  14. Podmiot udostępnia dokumentację do 14 dni.

  15. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, Podmiot nie pobiera od Pacjenta żadnych opłat.

  16. Dokumentacja może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby uprawnionej i po potwierdzeniu tożsamości osoby odbierającej dokumentację z danymi wnioskodawcy. Wnioskodawca potwierdza osobisty odbiór dokumentacji własnoręcznym podpisem na Karcie wydania dokumentacji.

  17. Na wniosek osoby uprawnionej dokumentacja może zostać przesłana pocztową przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku na formularzu wydania dokumentacji należy odnotować numer nadawczy i załączyć potwierdzenie nadania oraz zwrotne potwierdzenie odbioru.

  18. Podmiot może udzielać innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z Pacjentem w przypadku gdy:

  • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
  • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia Pacjenta lub innych osób;
  • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o Pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
  • obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

  19. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia Pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw Pacjenta.

  §8. Przepisy porządkowe

  1. Każdy Pacjent korzystający z usług Podmiotu zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści.

  2. Aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny na następującej stronie internetowej  www.lukaszkalenczuk.pl/regulamin.

  3. Każdy Pacjent korzystający z usług Podmiotu zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w siedzibie Podmiotu i Punktach Treningowych, a niewynikających bezpośrednio z treści Regulaminu, w szczególności umieszczonych na tablicach informacyjnych, na drzwiach wejściowych, przekazywanych ustnie przez Podmiot.

  4. Na terenie siedziby Podmiotu i Punktów Treningowych istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.

  5. Pacjenci przebywający na terenie siedziby Podmiotu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego własnością Podmiotu oraz należącego do innych Pacjentów, jak również do zachowania czystości w pomieszczeniach z których korzystają.

  6. Za zniszczenia i kradzieże mienia, o którym mowa w ust. 5 Pacjenci ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

  7. Pacjenci obowiązani są przestrzegać norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych Pacjentów oraz Podmiotu.

  8. Pacjenci winni odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych Pacjentów i Podmiotu.

  9. Pacjenci nie mogą:

  • samowolnie korzystać ze sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń;
  • samodzielnie korzystać z wyposażenia siedziby Podmiotu;
  • wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia, bez zgody Podmiotu;
  • zakłócać realizacji usług.

  10. Podmiot nie odpowiada za rzeczy będące własnością Pacjentów pozostawione w pomieszczeniach siedziby Podmiotu. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.

  11. Podmiot zobowiązany jest do:

  • noszenia odzieży zamiennej;
  • przestrzegania kolejności przyjęć Pacjentów;
  • kulturalnego, życzliwego i powściągliwego zachowania wobec Pacjentów.

  §9. Tryb składania skarg i wniosków

  1. Skargi, zażalenia i wnioski można składać na piśmie na adres siedziby Podmiotu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opinie@fizjopersonalny.pl.

  2. Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od Podmiotu spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopem itp., odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie Pacjent zostaje powiadomiony.

  2020 © Prawa autorskie należą do firmy Fizjoterapia Personalna | Realizacja: Łukasz Kaleńczuk
  Funkcjonalny Trening Medyczny ONLINE
  Zadbaj o zdrowie w domu pod opieką specjalisty!
  Konsultacja z fizjoterapeutą ONLINE
  Uzyskaj poradę i uwolnij się od bólu!